Menu

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Workshop: Etterlatte ved selvmord i møte med hjelpeapparatet

Kari Dyregrov1, dr. philos, Anne Silviken2, PhD, og Gro Berntsen3, Ma Sc.

1Senter for Krisepsykologi/Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon psykisk helse;

2Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø/

Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern, Helse-Finnmark

3Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging, RVTS Nord.

Med utgangspunkt i 15 års forskning om etterlatte ved selvmord i Norge vil forsker og sosiolog Kari Dyregrov innlede til en workshop om etterlattes møte med hjelpeapparatet. Forsker og psykolog Anne Silviken og antropolog Gro Berntsen vil presentere nyere forskningsfunn fra etterlatte studien i Nord-Norge som har et særlig fokus på hjelp og mestring i et kulturelt perspektiv. Innledningstemaene vil ha fokus på 1) etterlattes behov og ønsker for hjelp, 2) hvilke tilbud de oftest får, 3) utfordringer i møte med hjelperne i små lokalsamfunn, samt 4) hvordan kan hjelpen bli bedre?

Etter innledningsforedragene vil workshopen ha til hensikt å dele og drøfte deltakernes synspunkter på de presenterte temaene. Diskusjonen vil også gi rom for refleksjon og erfaringsutveksling i forhold til oppfølging av etterlatte i Grønland og Norge/Nord-Norge. Et spesielt fokus vil være på pkt. 4 – hvordan kan hjelpen bli bedre?

Litteratur

Dyregrov K, Dyregrov A, Nordanger D. Omsorg for etterlatte etter selvmord. Tidsskrift for Den norske lægeforening 1999; 119: 4010-5. [Care for suicide survivors, Norwegian Journal of Medicine]

Dyregrov, K., Nordanger, D., & Dyregrov, A. (2000). Omsorg for etterlatte etter selvmord. Etterlattestudien. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen.

Dyregrov, K. (2001). Søsken etter selvmord. I: A. Dyregrov, G. Lorentzen, & K. Raaheim

(red.), Et liv for barn. Utfordringer, omsorg og hjelpetiltak. Fagbokforlaget (s.146-158). Bergen.

Dyregrov, K. (2002). Assistance from local authorities versus survivors’ needs for support after suicide. Death studies, 26, 647-669.

Dyregrov, A., Dyregrov, K., & Nordanger, D. (2002). Praktisk organisering av

psykososialt støttearbeid: Hvordan kan vi unngå de viktigste feilene?! The

Scandinavian Journal of Trauma and Emergency Medicine, 10, 1, 11-13.

Dyregrov, K. (2003). The loss of child by suicide, SIDS, and accidents: Consequences,

needs and provisions of help. Doctoral dissertation (dr. philos). HEMIL, Psykologisk

fakultet. Universitetet i Bergen. ISBN 82-7669-099-8.

Dyregrov, K. (2004). Strategies of professional assistance after traumatic deaths. Empowerment or disempowerment? Scandinavian Journal of Psychology, 45, 179-187.

Grad, O. T., Clark, S., Dyregrov, K., & Andriessen, K. (2004). What helps and what

hinders the process of surviving the suicide of someone close? Crisis, 25, 3, 134-139.

Dyregrov, K. (2004). Hvilken hjelp ønsker etterlatte ved selvmord? Suicidologi, 9, 8-11.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2005). Helping the family following suicide. In B. Monroe & F. Kraus (Eds.), Brief interventions with bereaved children. Oxford: University Press.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2005). Siblings after suicide – ”the forgotten bereaved”. Suicide and Life Threatening Behaviour, 35(6), 714-724.

Dyregrov, K. (2005). Umyndiggjør fagfolk sørgende og kriserammede? Tidsskrift for Den norske lægeforening, 13-14, 125, 75-77.

Dyregrov, K. (2006). Støtte til unge etterlatte. Styrket omsorgsapparat for unge etterlatte ved selvmord. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Bergen.

Dyregrov, K. (2006). Hvordan ønsker unge selvmordsetterlatte å bli møtt av psykologer? – en brukerundersøkelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, 787-794.

Dyregrov, K. (2008). Psykososiale belastninger for unge etterlatte ved selvmord: Ønsker om bistand fra hjelpeapparatet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 1, 14-18.

Dyregrov, K. (2008). Ungdom som etterlatte ved selvmord. Hvilken hjelp og støtte ønsker de? Suicidologi, 13, 1, 33-36.

Dyregrov, A., Dyregrov, K. & Nordanger, D. (2008). Praktisk organisering av støttearbeidet: Hvordan kan vi unngå de viktigste feilene! I: R. G. Bugge, Når krisen rammer barn og unge. Høyskoleforlaget. Kristiansand.

Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (red.) (2008). Krisepsykologi i praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2008). Effective Grief and Bereavement Support: The Role of Family, Friends, Colleagues, Schools and Support Professionals. London: Jessica Kingsley Publishers.

Dyregrov, K. (2009). The important role of the school following suicide. New research about the help and support wishes of the young bereaved. OMEGA – Journal of death and dying, 59, 2, 147-161.

Dyregrov, K. (2009). How do the young suicide survivors wish to be met by psychologists? A user study. OMEGA – Journal of death and dying, 59, 3, 221-238.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2010). Helping the family following suicide, pp. 213-228. In B. Monroe & F. Kraus (Eds.)(2nd ed.), Brief interventions with bereaved children. Oxford: University Press.

Dyregrov, K., & Litlere, M. (2009). ”Førstehjelpernes” møte med etterlatte ved selvmord – psykososiale utfordringer. Suicidologi, 14, 1, 21-24.

Litlere, M., & Dyregrov, K. (2009). Psykososial oppfølging ved selvmord – Begravelsesbyråets rolle. Begravelsesbyråenes Forum Norge, 6-7.

Litlere, M., & Dyregrov, K. (2009). Psykososial oppfølging ved selvmord – Politiets rolle. Politiforum, 2, 28-29.

Dyregrov, K., Plyhn, E. & Dieserud, G. (2010). Etter selvmordet. Veien videre. Oslo: Abstrakt Forlag.

Dyregrov, K. (2010). International Perspectives on Suicide Bereavement: Suicide Survivors and Postvention in Norway, pp. 467-475. In J. R. Jordan & J. L. McIntosh (Eds.), Understanding the Consequences and Caring for the Survivors. New York: Routledge, Taylor & Frances Group.

Dyregrov, K. (2011). What do we know about needs for help after suicide in different parts of the world? – A phenomenological perspective. Crisis, 32, 6, 310-318. DOI: 10.1027/0227-5910/a000098. 

Dieserud, G., Dyregrov, K., & Rasmussen, M. (2011). Etter selvmordet. Veileder om tiltak for etterlatte ved selvmord. Helsedirektoratet.

Dyregrov, K., Plyhn, E., & Dieserud, G. (2011). After the Suicide: Helping the Bereaved to Find a Path to Recovery. London: Jessica Kingsley Publishers.

Berntsen, G., Silviken, A., & Dyregrov, K. (in manuscript). Utfordringer knyttet til hjelpeapparatet for etterlatte ved brå død i samiske områder. TNPF / TNLF

Dyregrov, K., Gundersen, L. S., Berntsen, G., & Silviken, A.(in manuscript). Assistance in local authorities versus bereaveds’ needs for support after unnatural deaths in a Sami context. Death Studies / Omega – Journal of Death and Dying.

(NB! Ref. er i kronologisk – ikke alfabetisk rekkefølge)