Menu

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Abstract for en workshop om utvikling og bruk av telemedisin og nettbaserte metoder

Telematikk og nettbaserte metoder i utviklingen av kvalitative gode og tilgjengelige tjenester innenfor hjelpeapparatet.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord, har et regionalt ansvar for å bidra med kompetanse til tjenesteapparatet innenfor fagområdene vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Det er etablert tilsvarende sentre i alle helseregionene i Norge. RVTS Nord er organisasjonsmessig plassert under Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN-HF) og deres geografiske ansvarsområde er Nord-Norge og Svalbard. Disse områdene strekker seg, som andre sirkumpolare områder, over et relativt stort geografisk område med en forholdsvis spredt bosetting. Dette er forhold som har gjort det nødvendig å utvikle alternative metoder for kunnskapsspredning, blant annet ved hjelp av ulike former for telemedisin og nettbaserte løsninger.

Kompetanseheving via telematikk har RVTS Nord tilbudt tjenesteapparatet gjennom flere år. I 2011 ble det innledet et samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), for å utvikle nettbaserte metoder for kompetanseheving. Det har blitt utviklet et e – læringskurs (elektronisk læring), ”Når krisen rammer”, som har faggrupper som arbeider med oppfølging av etterlatte etter selvmord og annen brå død som målgruppe. Vi har også utviklet en nettbasert konferanse med tema knyttet til kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. For tiden arbeider vi med å etablere et nettbasert fagnettverk (en felles faglig møteplass på nettet) som skal gi mulighet for de som arbeider med oppfølging av etterlatte i region nord, til å samarbeide og utveksle erfaringer på tvers av kommune og fylkesgrenser.

Under workshopen vil RVTS Nord sine prosjekt bli presentert med særlig fokus på e-læringskurset ”Når krisen rammer”. I tillegg vil det være andre bidragsytere fra Nord-Norge. Workshoppen vil bestå av:

–          Gro Berntsen, RVTS Nord, vil presentere e-læringskurset ”Når krisen rammer”. I tillegg kort presentere utviklingen av et nettbasert fagnettverk og en nettbasert konferanse om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

–          Ann-Karin Furskognes og Eli Arild, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST, UNN-HF) vil presenterer to prosjekt. Et samisk tolkeprosjekt. Tilgangen på tolker i Finnmark er begrenset og man vil ved hjelp av tekniske løsninger forsøke å utvikle en tjeneste som er lett tilgjengelig, kvalitativ god og optimal for pasientene og deres pårørende. Ved hjelp av Cisco jabber / en lyd bilde løsning montert på laptop, har helseforetaket klart å gjøre samisk tolke tjenester tilgjengelig også på ettermiddag / kveld.

Et E-helseprosjekt for barne – og ungdompsykiatrien hvor behandling og andre konsultasjoner foregår ved hjelp av videokonferanse(VK) ut mot den kommune hvor barnet/ ungdommen bor.

–          Anne Silviken og Gunn Heatta, Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse (SANKS) som presenterer et samarbeidsprosjekt mellom Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (Helse-Finnmark) og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (UNN-HF) om muligheten for bruk av telemedisin i behandlingsforløp med ungdom. Forprosjektet er et klinisk fagutviklings- og forskningsprosjekt i Samisk psykiatrisk ungdomsteam

Vi erfarer at videokonferanse, e – læring og andre nettbaserte verktøy er et viktig supplement i vårt arbeid for å bidra med kompetanseheving til tjenesteapparatet i Nord Norge og på Svalbard. Bruken av slike metoder gir mange muligheter, men stiller oss også overfor nye utfordringer.

Nord Norge og Grønnland står overfor flere av de samme utfordringene knyttet til store geografiske avstander og spredt bosetting. Vi er kjent med at man i Grønnland også har tatt i bruk telemedisinske verktøy og det hadde vært interesant å presentere og diskutere ulike bruksområder og erfaringer med hverandre.