Program
NUNAMED er opbygget omkring plenumforedrag og en række emnecentrede temasessioner, der både giver plads for foredrag og mere dybtgående diskussioner. Se Program-siden. Konferencesproget er fortrinsvis dansk. Der vil være workshops både på dansk, grønlandsk og engelsk. Programmet kan downloades her.

Registrering
Registrering og afhentning af navneskilte sker fra fredag morgen d. 30. september kl. 07.30 i Katuaq.

Reception
I anledning af NUNAMED 2022 indbyder Borgmesteren fra KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ til reception torsdag den 29. september kl. 16.30 -18.00 i Nuuk Lokalmuseum i Kolonihavnen, Hans Egedesvej 29/B-234.

Priser og tilmelding
Deltagelse i kongressen koster kr. 4.000, for studerende kr. 1.000 (ikke PhD-studerende). Konferencepakken omfatter deltagelse i konferencen, frokost på konferencedagene, konferencekit og konferencerapport. Gallamiddag koster kr. 600. Deltagelse én enkelt dag er mulig for kr. 1.000.

Indsendelse af abstracts
Deadline 15. august 2022. Se Abstract-siden.

Overnatning
Der er truffet aftale med Hotel Hans Egede om reservation af hotelværelser til en særlig konferencepris. Aftale om overnatning sker ved direkte henvendelse til hotellet pr. mail conference@HHE.gl, hvor man skal angive, man er NUNAMED-deltager i mailen. Der er et begrænset antal værelser til rådighed, så tidlig reservation anbefales. OBS: Deadline for reservation er 29. august.
Der findes andre overnatningsmuligheder i Nuuk. Se www.visitgreenland.com, HomeToGo eller Booking.com.

Rejser
Billetter til Nuuk kan bestilles on-line ved Air Greenland, ved Icelandair eller ved et rejsebureau. NUNA MED 2022 har ikke truffet aftaler med nogen rejsearrangører.

PhD-kursus: Arctic Community Perspectives on Covid-19: Collaboration, Methology and Lessons Learned
Der afholdes PhD-kursus i dagene 28. – 29. september 2022, umiddelbart før NUNAMED 2022. Se invitation her. Mødet afholdes som hybridmøde. Frist for ansøgning om tilmelding: 5. september 2022. Se også beskrivelsen på UArctic’s hjemmeside.

Medicinstuderende med tilknytning til Grønland kan søge om tilskud fra Grønland Lægekredsforening. Se denne side.
______________________________________________________________________________________________________

IN ENGLISH

Program
NUNAMED is structured around plenary sessions / keynotes and a series of subject-centred thematic sessions, which both provide space for oral presentations and more in-depth discussions. See the Program page. The conference language is mainly Danish. There will be workshops in both Danish, Greenlandic and English. Download the program here.

Registration
Registration and collection of name tags takes place from Friday morning, September 30 at 07.30 a.m in Katuaq.

Reception
On the occasion of NUNAMED 2022, the Mayor from KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ invites to a reception on Thursday 29 September at 4.30 – 6.00 pm in Nuuk Lokalmuseum in the Colonial harbour, Hans Egedesvej 29/B-234.

Prices and registration
Participation in the congress costs DKK 4,000, for students DKK 1,000 (not PhD students). The conference package includes participation in the conference, lunch on the conference days, conference kit and conference report. Gala dinner costs DKK 600. Participation for a single day is possible for DKK 1,000.

Submission of abstracts
Deadline 15 August 2022. See the Abstract page.

Accomodation
An agreement has been reached with Hotel Hans Egede on the reservation of hotel rooms at a special conference price. Room reservation is made by contacting the hotel directly per email on the address conference@HHE.gl. Please note in the mail that you are a NUNAMED participant. There are a limited number of rooms available, so early booking is recommended. NB: Deadline for reservation of hotel rooms is August 29. There are other accommodation options in Nuuk. See www.visitgreenland.com, HomeToGo or Booking.com.

Travels
Tickets to Nuuk can be ordered online at Air Greenland, at Icelandair or at a travel agency. NUNA MED 2022 has not made agreements with any tour operators.

PhD course Arctic Community Perspectives on Covid-19: Collaboration, Methology and Lessons Learned
In connection with NUNAMED 2022, a PhD course  will be held in the days September 28 – 29, 2022. Please see invitation here. The course will be held as a hybrid meeting. Deadline for application for participation: September 5, 2022. Please also see the website of the UArctic.

Medical students with connections to Greenland can apply for a grant from the Greenland Medical District Association. See this page.