Postere på NUNAMED 2019 vil være ophængt under hele konference.

EN POSTER ER:

 • En plakat der vækker interesse.
 • En plakat der sigter mod at begejstre, oplyse og overbevise.
 • Et formidlingsredskab der skal kunne stå alene.
 • Væsentlig forskelligt fra en mundtlig præsentation.

Begynd i god tid da der ofte er ventetid på at få fremstillet posters hos professionelle.
Tænk på modtagerne – konferencedeltagerne vil kun ofre få minutter på din poster, derfor:

 • Vælg en fængslende overskrift – som kan fange opmærksomheden på afstand.
 • Budskabet skal være klart.
 • Der skal være blikfang (farver, fotos etc.)
 • Gå efter enkelhed og overskuelighed – det tvinger til at sortere fra.
 • Ikke for megen tekst.
 • Der er ingen regler for en posteropbygning. De bedste posters er dem, der kommunikerer det mest enkle budskab med få virkemidler.
 • Undersøg på forhånd den relevante størrelse på posteren.

TIPS TIL POSTER:

Størrelse
Der er for så vidt ingen begrænsning, men vi anbefaler 70 x 100 cm. Dette kan trykkerier trykke uden større problemer.

Produktion
Mange firmaer kan trykke en poster direkte fra PowerPoint. I Nuuk kan f.eks. Rene Design (www.renedesign.gl) trykke postere. Husk at være i god tid.

Opbygning
Overskriften i stor fed og enkel skrift.
Underoverskrift med fed skrift.
Brødteksten i normal skrift.

Tekst
Jo færre ord, jo bedre.
Vælg enkel skrifttype og mindst punktstørrelse 24.
Vælg mellem to og fire skrifttyper inklusiv fed og kursiv tekst.
Opdel teksten i spalter.
Undgå store bogstaver – da de er sværere at læse end almindelig skrift.

Farver
Tænk på farvernes effekt. Modtageren påvirkes af de farver, der vælges.
Max fire farver i en poster.

Billeder (fotografi, tegning, grafik)
Visuelle hjælpemidler kan forenkle og forstærke budskabet.
Sørg for at tiltrække opmærksomheden med billeder – modtageren kan efterfølgende læse den supplerende tekst..
Prøv at lave en skitse på et A4 ark.

Typer af posters
Tekst og illustrationer monteret på karton.
Fotosats, det samme som stor fotografisk forstørrelse.

På konferencen vil din poster være ophængt alle dage. Sørg for at være til stede, så du kan diskutere indholdet med interesserede, og skabe kontakt til andre, der interesserer sig for det samme.

______________________________________________________________________________

Posters at NUNAMED 2019 will be on display during the whole conference.

A POSTER IS:

 • A poster that elicits interest.
 • A poster aiming to create excitement, information and convincement.
 • An information tool that can stand by it self.
 • Quite different from an oral presentation.

Start in due time, as there is often waiting time for poster production at professional bureaus.

Think of you audience – conference participants will only spend few minutes on your poster. Therefore:

 • Choose a catchy title that may catch the attention at a distance.
 • The message must be clear.
 • There must be visual attraction (colours, photos, etc.)
 • Aim after simplicity and clarity – this urges you to sort in your poster.
 • Ikke for megen tekst.
 • There are no rules for construction of a poster. The best posters are those who communicate the most simple message using few instruments.
 • Check in advance the relevant size of the poster.

TIPS FOR A POSTER:

Size
There are no limits, but we recommend 70 x 100 cm. Printing companies can produce this without any problems.

Production
Many companies can print directly from PowerPoint. In Nuuk companies like e.g. Rene Design (www.renedesign.gl) may print posters. Remember to be in due time.

Construction
Title in bold and simple font.
Sub title in bold.
Running text in normal font.

Text
The fewer words the better.
Choose a simple font and size at least 24 pitch.
Choose between two and four fonts inclusive of bold and italic.
Divide the text by columns.
Do not use capital letters – they are more difficult to read than normal letters.

Colours
Think of the effects of the colours. The reader bay be affected by the chosen colours.
A maximum of four colours in a poster.

Illustrations (photos, drawings, art work)
Visual tools may simplify and enhance your message.
Use pictures to attract attention – the reader may subsequently read the supplementary text.
Make an outline of your paper on a regular sized paper sheet.

Types of posters
Text and illustrations mounted on cardboard.
Photocomposition in the size of a large photographic enlargement.

Your poster will be on display during the whole NUNAMED conference. Please make sure to be present at your poster, so you can discuss with interested persons and make contact to others interested in the same topic.